สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ประชุมวางแผน สร้างทีมพี่เลี้ยงเพื่อการหนุนเสริมกองทุนตำบล 12 กองทุน ปี65

ประชุมวางแผน สร้างทีมพี่เลี้ยงเพื่อการหนุนเสริมกองทุนตำบล 12 กองทุน ปี65

3 พฤศจิกายน 2564
marokee vohlengmarokee vohleng
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกองทุนกับพี่เลี้ยงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกองทุนกับพี่เลี้ยง
  • photo สอบถามประเด็นปัญหาในการอบรมสอบถามประเด็นปัญหาในการอบรม
  • photo แจกเอกสารประกอบการอบรมแจกเอกสารประกอบการอบรม
  • photo เจ้าหน้าที่กองทุนดูข้อมูลจากเวปไซด์เจ้าหน้าที่กองทุนดูข้อมูลจากเวปไซด์
  • photo พี่เลี้ยงอธิบายกลไกการทำงานแผนงาน PA โดยใช้พี่เลี้ยงกองทุนพี่เลี้ยงอธิบายกลไกการทำงานแผนงาน PA โดยใช้พี่เลี้ยงกองทุน
  • photo วันอบรมตามแผนงานวันอบรมตามแผนงาน
  • photo เจ้าหน้าที่กองทุนดูข้อมูลจากเวปไซด์เจ้าหน้าที่กองทุนดูข้อมูลจากเวปไซด์
  • photo เจ้าหน้าที่กองทุนดูข้อมูลจากเวปไซด์เจ้าหน้าที่กองทุนดูข้อมูลจากเวปไซด์
  • photo พี่เลี้ยงอธิบายความสำคัญของแผนงาน PAพี่เลี้ยงอธิบายความสำคัญของแผนงาน PA
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำพื้นที่ตำบล/ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการอบรมแผนงานกิจกรรมทางกาย  ( PA ) สร้างความเข้าใจประเด็น     - ความสำคัญของแผนงาน PA กับความสำเร็จในการดำเนินโครงการ     - กลไกการทำงานแผนงาน PA โดยใช้พี่เลี้ยงกองทุน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เวลา 9.00 น. นายมะรอกี เวาะเลง พี่เลี้ยงจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดที่มาของแผนงานกิจกรรมทางกาย ของจังหวัดปัตตานี นายอับดุลรอซัค กุลตามา พี่เลี้ยงระดับจังหวัด ได้แนะนำพี่เลี้ยงจังหวัดปัตตานีทั้ง 4 ท่าน และแนะนำกองทุนต้นแบบ กองทุนเกลอ ในการดำเนินงานแผนงานกิจกรรมทางกายครบทั้ง 12 แห่งของจังหวัดปัตตานี นายแวอูเซ็ง แวสาและ  พี่เลี้ยงระดับจังหวัด เน้นความสำคัญของแผนงาน PA โดยแจ้งถึงสาเหตุสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆจากประเด็นปัญหาการขาดการออกกำลังกาย สาเหตุจากการรับประทานอาหารจานด่วนในสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาการพักผ่อนไม่เพียงพอ ปัญหาสุขภาพจิต และการเตรียมข้อมูลต่างๆเพื่อลงในเวปไซด์ในการประชุมครั้งต่อไป นายฮาริส กาซอ พี่เลี้ยงระดับจังหวัด กลไกการทำงานแผนงาน PA โดยใช้พี่เลี้ยงกองทุน โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนนำร่องที่มีศักยภาพ เป็นพี่เลี้ยงของกองทุนตัวเอง เช่น ผอ. กองสาสุขและสิ่งแวดล้อม หรือหัวหน้าสำนักปลัด เป็นต้น การสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยใช้หลัก ottawa charter คือ 1. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 2. สร้างทักษะให้เจ้าหน้าที่ 3. การสร้างนโยบายในชุมชน
4. การสร้างสถานที่เที่ยวที่อื่นต่อการออกกำลังกาย 5.การปรับระบบบริการ 15.30 น. ตัวแทน จนท.กองทุนตำบลตะลุโบะ สอบถามประเด็นการของบประมาณในการทำโครงการกิจกรรมทางกาย ของหน่วยงานใน อบต. สามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร 16.00 น. นายมะรอกี เวาะเลง พี่เลี้ยงจังหวัดปัตตานี กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,600.00 0.00 12,400.00 2,000.00 0.00 0.00 19,000.00 lock_open