สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.ท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา11 ธันวาคม 2021
11
ธันวาคม 2021รายงานจากพื้นที่ โดย ธนพนธ์ จรสุวรรณ
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงลงพื้นที่เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย(PA) ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ตัวแทนผู้จัดทำโครงการขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล โดยได้ร่วมกัน

  1 การเขียนชื่อโครงการ/กิจกรรมกิจกรรมทางกาย

  2. ชื่อองค์กร/หน่วยงานเสนอโครงการ

  3. ชื่อกลุ่มคน (5 คน)/เบอร์โทรศัพท์

  4. พื้นที่ดำเนินการ

  5. ความสอดคล้องกับแผนงาน

  6. สถานการณ์

  7. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด

  8. กลุ่มเป้าหมาย

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน

  10. วิธีการดำเนินงาน/การออกแบบกิจกรรม

  11. งบประมาณโครงการ

  12. ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเขียนโครงการ/กิจกรรมทางกาย ออกแบบกิจกรรมได้สอดคล้องกับประเด็นปัญหา การกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ ถูกต้องเหมาะสม