สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ online ผ่านระบบเวบไซค์ รุ่นที่ 1

กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ online ผ่านระบบเวบไซค์ รุ่นที่ 1
วันที่ 18/01/2022 - 18/01/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,750.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 37 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย - พี่เลี้ยงกองทุน
- จนท.ผู้รับผิดชอบงานกองทุน
- ผู้ขอรับทุน
รายละเอียดกิจกรรม :
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ online ผ่านระบบเวบไซค์