สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ก.1 สร้างความเข้าใจโครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ จ.พัทลุง

ก.1 สร้างความเข้าใจโครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ จ.พัทลุง

27 ตุลาคม 2564
tweettweet
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo บอกเรื่องบอกเรื่อง
  • photo แผนงานหลัก และแผนPAแผนงานหลัก และแผนPA
  • photo เป้าการพัฒนาศักยภาพเป้าการพัฒนาศักยภาพ
  • photo ผลลัพธ์ระดับตำบล-อำเภอผลลัพธ์ระดับตำบล-อำเภอ
  • photo ตัวอย่างรูบแบบ PA ใน รร.ตัวอย่างรูบแบบ PA ใน รร.
  • photo ห้องซุมห้องซุม
  • photo สถานการณ์ PAสถานการณ์ PA
  • photo ผู้เข้าประชุมผู้เข้าประชุม
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงทะเบียน การประชุมผ่านระบบ https://zoom.us/j/9019029104#success เวลา 09.00-16.00 น.
มีผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมจำนวน 48 คน ประกอบด้วย คณะทำงาน 11 คน ผู้รับผิดชอบงานกองทุน 33 คน/ 29 กองทุน (ที่ไม่เข้า 1.คลองทรายขาว 2.แม่ขรี 3 หารเทา) ผู้แทน พชอ. 4 คน จาก 3 พชอ. (ที่ไม่เข้า เขาชัยสน และกงหรา)

การประชุม สร้างความเข้ารายละเอียดโครงการโครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ สร้างความเข้าใจความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย วิทยากร นายสมนึก นุ่นด้วง และนางธมล มงคลศิลป์ เวลา 09.00-12.00 น
สรา้งความเข้าใจการพัฒนาแผนงาน(แผนเงิน และแผนสุขภาพ) และการพัฒนาโครงการผ่านเว็บ โดยวิทยากร กชกานต์ คงชู และวลัยพร ด้วงคง เวลา 13.00-16.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย 52 คน ดังนี้ พี่เลี้ยงโครงการ 8 คน
เลขา/ผู้แทน พชอ 10 คน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน 32 คน
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลืองานธุรการ 3 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม 48 คน ดังนี้ พี่เลี้ยงโครงการ 8 คน
เลขา/ผู้แทน พชอ  4 คน/ 3 พชอ.
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน 33 คน/29 กองทุน
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลืองานธุรการ 3 คน

ผลลัพธ์
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจกระบวนงานการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การใช้เว็บไซต์กองทุน การทำแผน การทำโครงการผ่านเว้บ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
33,500.00 0.00 650.00 2,000.00 0.00 0.00 36,150.00 lock_open