สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย พชอ. บางกล่ำ กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา ครั้งที่ 19 ธันวาคม 2564
9
ธันวาคม 2564รายงานจากพื้นที่ โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
 • ประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย พชอ. บางกล่ำ
 • ประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย พชอ. บางกล่ำ
 • ประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย พชอ. บางกล่ำ
 • ประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย พชอ. บางกล่ำ
 • ประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย พชอ. บางกล่ำ
 • ประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย พชอ. บางกล่ำ
 • ประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย พชอ. บางกล่ำ
 • ประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย พชอ. บางกล่ำ
 • ประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย พชอ. บางกล่ำ
 • ประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย พชอ. บางกล่ำ
 • ประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย พชอ. บางกล่ำ
 • ประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย พชอ. บางกล่ำ
 • ประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย พชอ. บางกล่ำ
 • ประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย พชอ. บางกล่ำ
 • ประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย พชอ. บางกล่ำ
 • ประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย พชอ. บางกล่ำ
 • ประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย พชอ. บางกล่ำ
 • ประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย พชอ. บางกล่ำ
 • ประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย พชอ. บางกล่ำ
 • ประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย พชอ. บางกล่ำ
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เวลา กิจกรรม 12.40 -13.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมติดตามและการวางแผนการดำเนินงาน คณะทำงานพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย เขต 12 จังหวัดสงขลา
13.00 -14.00 น. ชี้แจงโครงการกิจกรรมทางกาย เขต 12 จังหวัดสงขลา
14.00 -15.00 น วางแผนการลงพื้นที่และการบริหารจัดการโครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดกลไกคณะทำงานการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมทางกาย
คณะทำงานพี่เลี้ยงจังหวัดสงขลา จำนวน 3 คน ประกอบด้วย
1. นางดวงใจ อ่อนแก้ว 2. นางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ 3. นางสกุลศิริ ศิริสงคราม เกิดคณะทำงานพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ กิจกรรมทางกาย พชอ.บางกล่ำ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย
1. น.ส.กฤษณพร ไพบูลย์เกษมสุทธิ อบต. บางกล่ำ 2. นางธัญชนก สุขยะฤกษ์  อบต. แม่ทอม
3. นางสาวสุลียพร ศรีประไพ เทศบาลตำบลบ้านหาร 4. นางสาวสุพรรษา อุไรพันธ์ เทศบาลตำบลท่าช้าง - จากการติดตามและการเผ้าระวังสถานการณ์กิจกรรมทางกายของคนไทย โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงปลายปี2562 สถานการณ์มลภาวะทางอากาศจากฝุ่นละออง PM 2.5 และการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ทำให้สถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของคนไทยลดลง ร้อยละ 11.6 ผลจากการสำรวจพบว่าคนไทยมีพฤติกรรมเนือยนิ่งเพิ่มมากในชีวิตประจำวัน เช่น การนั่งหรือนอนดูโทรทัศน์ (ร้อยละ50 ) คุยคุยหรือประชุม (ร้อยละ 28.4) นั่งทำงานหรือนั่งเรียน (ร้อยละ 27.0) และนั่งเล่นเกม/นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือ (ร้อยละ20.1) องค์การอนามัยโลกประมาณการว่าในแต่ละปีมีการเสียชีวิตของประชากรโลก 1.9ล้านคน มาจากการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ ซึ่งการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอสัมพันธ์กับการอ้วนภาวะลงพุง และการเจ็บป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อ(NCDS)

 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา (สปสช.) ร่วมกับสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินโครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่(PA) ปี 2565 เขต 12 สงขลาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำร่องพื้นที่ดำเนินงานกิจกรรมทางกายผ่านกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ มุ่งเน้นยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกาย เกณฑ์ในการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ

 • กิจกรรมทางกายเป็นการเคลื่อนไหว หรือการออกแรงของร่างกายในการทำกิจกรรมรูปแบบต่างๆในชีวิตประจำวัน เช่น การทำงานบ้าน การเดินทาง การสันทนาการ และกีฬา การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ มีเกณฑ์ในการพิจารณา 2ประการ ได้แก่ (1) ระดับความหนักเบา (2) ระยะเวลาของการมีกิจกรรมทางกาย

 • กิจกรรมทางกายแบ่งระดับความหนักเบา หรือความแรง ได้ 3 ระดับ

 1. ระดับเบา เป็นการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ไม่ทำให้รู้สึกเหนื่อย เช่น การยืน การเดินระยะสั้นๆ การทำงานบ้าน
 2. ระดับปานกลาง เป็นการเคลื่อนไหวหรือการออกแรงที่ทำให้รู้สึกเหนื่อย หัวใจเต้นเร็ว จับชีพจรได้ 120-150 ครั้ง/นาที เช่น การปั่นจักรยาน เดินเร็ว การเดินขึ้นลงบันได
 3. ระดับหนัก เป็นการเคลื่อนไหวหรือการออกแรงที่ทำให้รู้สึกเหนื่อยมาก จนไม่สามารถพูดเป็นประโยคได้ หัวใจเต้นเร็ว จับชีพจรได้มากกว่า 150ครั้งต่อนาที เช่น การยกของหนัก การขุดดินปลูกพืช การแบกหาม การเต้นแอโรบิค การวิ่งเร็ว เป็นต้น
 • การวางแผนการทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายในพื้นที่ โดย นางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ พี่เลี้ยงกิจกรรมทางกายระดับจังหวัดสงขลา

 • กลุ่มเป้าหมาย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ในอำเภอบางกล่ำ โดยกลไกกองทุนตำบล เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน ผู้รับผิดชอบงานกองทุน และผู้ขอโครงการ ไปดำเนินการเพิ่มกิจกรรมทางกายPA ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยครอบคลุมทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนมี PAเพิ่มขึ้น มีความรอบรู้ มีการจัดสภาพแวดล้อม พื้นที่สุขภาวะPA.ในชุมชนและมีกลไกขับเคลื่อนPA ประกอบด้วย กองทุนตำบล เครือข่ายกลุ่มต่างๆ
  การดำเนินโครงการ/กิจกรรมกองทุนนำร่อง พื้นที่อำเภอบางกล่ำ

  การดำเนินกิจกรรมตลอดปีงบประมาณ จะมีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 6 ครั้ง
   ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินกิจกรรม
   ลงพื้นที่ ทำแผน 1 ครั้ง
   ลงพื้นที่พัฒนากองทุนละ โครงการ 1 ครั้ง  ลงพื้นที่ แนะนำการบันทึกกิจกรรม
   ลงพื้นที่ แนะนำการประเมินคุณค่าโครงการ
   ติดตามประเมินผลโครงการระดับจังหวัด ผ่าน ZOOM (นำเสนอโครงการเด่นระดับพื้นที่/คลิปสั้นนำเสนอ

เรื่องอื่นๆ นัดประชุมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย PA พชอ.บางกล่ำ วันที่ 23 ธันวาคม 2564