สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ประชุมติดตามแผนกิจกรรมทางกายและแผนโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง22 เมษายน 2565
22
เมษายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.พี่เลี้ยงเขต12 จัดประชุมกิจกรรมประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (https://localfund.happynetwork.org/zoom) เพื่อชี้แจงแนวทางการทำแผนและพัฒนาแผนในระดับพื้นที่ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของการมีกิจกรรมทางกาย พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.1.พี่เลี้ยงระดับพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

1.2.พี่เลี้ยงให้มีทักษะการติดตามแผน การเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ และติดตามประเมินผลโครงการ

2.นำเสนอแผนงาน โครงการกิจกรรมทางกายแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ 1.การดำเนินโครงการแผนกิจกรรมทางกายที่มีการดำเนินโครงการภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของ อปท. งบประมาณกองทุนฯ และงบประมาณของจังหวัด ทำในรูปแบบบรูณาการเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง ดังนี้  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ มีการดำเนินการในพื้นที่ชุมชน 41ชุมชน การจัดการขยะในระดับครัวเรือน ขยะอินทรีย์ (ขยะเปียก) ขยะรีไซเคิ่ล จัดตั้งธนาคารขยะ โดยแต่ละครัวเรือนจะนำขยะรีไซเคิ่ลมอบให้กับประธานชุมชน และในทุกเดือนชุมชนจะทำการส่งมอบขยะให้กับเทศบาลเมืองควนลัง เพื่อดำเนินการจำหน่าย และเงินที่ได้จากการขายขยะ จะถูกนำไปพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ส่วนขยะอินทรีย์ (ขยะเปียก) มีการทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อนำไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้ ผักสวนครัว แปลงผัก ลดการใช้ปุ๋ยเคมี เพิ่มกิจกรรมในประเด็นการสร้างครัวเรือนต้นแบบในการมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน การจัดพื้นที่ครัวเรือนเป็นพื้นที่สีเขียว พื้นที่แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย และการปลูกพืชสมุนไพรป้องกันโรค ในพื้นที่ชุมชน  โครงการโรงเรียนน่าอยู่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองควนลัง จำนวน1แห่ง มีกิจกรรมทำความสะอาด การปรับภูมิทัศน์ การปรับสภาพแวดล้อมใน ศพด. ก่อนเปิดเทอมใหม่ โดยมีกิจกรรมพัฒนาพื้นที่อาคาร สร้างการมีส่วนร่วมให้ ครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่เทศบาล (กองการศึกษาฯ) ช่วยกันดำเนินการ ก่อนทำกิจกรรมพัฒนาทำความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และลดความเสี่ยงจากการทำงาน เช่น การก้ม การหิ้วของหนัก (งานทาสีรั้ว) เพิ่มกิจกรรมประเด็นการจัดการขยะในพื้นที่ศพด. และการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนร่วมกับผู้ปกครอง และชุมชน เช่น โรงเรียนจัดพื้นที่ว่าง เป็นพื้นที่แปลงผัก สามารถนำผลผลิตไปประกอบเป็นเมนูอาหารในมื้ออาหารของเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมการบริโภคผักในโรงเรียน การใช้หลัก 3อ. (อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย) ในการส่งเสริมคุณภาพชึวิตของเด็กเล็กในโรงเรียน  โครงการน่าบ้าน น่ามอง ส่งเสริมให้ครัวเรือนในชุมชนทุกชุมชน มีการทำความสะอาดบ้านเรือน โดยกิจกรรมสามารถบูรณาการไปยังประเด็นอื่นๆ เช่น การจัดการขยะ การปรับพื้นที่ครัวเรือน/ชุมชนเป็นพื้นที่สีเขียว และการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
 โครงการส่งเสริมการออกกำลังเพื่อสุขภาพ มีการสนับสนุนให้คนในชุมชนมีการออกกำลังกายอย่างหลากหลาย เทศบาลเมืองควนลัง มีการมอบชุดเครื่องออกกำลังกายในพื้นที่ชุมชน จำนวน12แห่ง (มีความพร้อมบริเวณสถานที่) ตลอดจนการใช้สนามกีฬาเนินขุมทอง เปิดเป็นศูนย์กลางกิจกรรมออกกำลังของชุมชน เช่น การเดิน การวิ่ง โยคะ การเต้นแอโรบิค และเครื่องเล่นออกกำลังกายภายในศูนย์กีฬา ทำให้มีกิจกรรมทางกายของคนทุกวัยทั้งในพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง และพื้นที่ใกล้เคียง 2.การบรูณาการกิจกรรมทางกายและงานประจำปีของหน่วยงาน เช่น วันกีฬาของเทศบาล การแข่งขันฟุตบอลระดับชุมชน จัดให้มีการเดินรณณงค์ ประชาสัมพันธ์ชุมชนดีเด่นในด้านต่างๆ มีการแสดง ออกแบบขบวนพาเลช เข้าสู่สนามแข่งขัน เช่น ชุมชนการจัดการขยะ ชุมชนสีเขียว ชุมชนเกษตรปลอดภัย ของดีเมืองควนลัง (ส้มโอหอมควนลัง)
3.ส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกาย “ปั่นจักรยาน” ศึกษาเส้นทาง ถนนสายสุขภาพ จัดทำจุดแผนที่ในการศึกษาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ เช่น แปลงเกษตรอินทรีย์ส้มโอหอมควนลัง จุดชมวิวเชคอินชมดอกปอเทือง ฯลฯ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ตัวแทนคณะทำงานพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกายเทศบาลเมืองควนลัง ประกอบด้วย นางสาวสุธาทิพย์ ด้วงทอง, นางสาวมุกดาวรรณ วรรณพันธุ์ ,นายนันทวุฒิ ทองฉิม

2.เกิดการประเมินคุณค่าในระบบเว้ปไซต์กองทุนสุขภาพตำบล

3.พี่เลี้ยงมีความเข้าใจในการประเมินคุณค่าโครงการ และสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมทางกายกับโครงการในมิติด้านอื่นๆได้