สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ก.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายรุ่นที่ 1 จ.พัทลุง

กิจกรรม : ก.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายรุ่นที่ 1 จ.พัทลุง
วันที่ 21/12/2021 - 21/12/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 32,200.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 38 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่กองทุน
ผู้ขอรับทุน
คณะทำงาน(พี่เลี้ยง/เจ้าหน้าที่ช่วยงานธุรการ)
รายละเอียดกิจกรรม :
กระบวนการพัฒนาโครงการเชิงปกิบัติการ