สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเชิงปฏิบัติการกองทุนตำบล ระบบออนไลน์ เวปไซด์กองทุน ผลการดำเนินโครงการ และการประเมินคุณค่า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการกองทุนตำบล ระบบออนไลน์ เวปไซด์กองทุน ผลการดำเนินโครงการ และการประเมินคุณค่า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
วันที่ 26/04/2022 - 26/04/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 21,200.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 40 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่กองทุน
ผู้ขอรับทุนกิจกรรมทางกาย
รายละเอียดกิจกรรม :
ประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ ในเวปไซด์กองทุน สปสช.
1.การบันทึกกิจกรรม
2. การสรุปโครงการ
- ผลการดำเนินงาน
- ประเมินคุณค่า
- รายงานการเงิน
- รายงานฉบับสมบูรณ์