สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานโครงการ

ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานโครงการ

28 พฤษภาคม 2565
marokee vohlengmarokee vohleng
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo เริ่มงาน โดยการออกกำลังกายก่อนเริ่มงาน โดยการออกกำลังกายก่อน
  • photo ผู้แทนกองทุนนำเสนอผู้แทนกองทุนนำเสนอ
  • photo ตัวแทนกองทุนนำเสนอตัวแทนกองทุนนำเสนอ
  • photo เริ่มลงทะเบียนเริ่มลงทะเบียน
  • photo แบ่งกลุ่มระดมสมองแบ่งกลุ่มระดมสมอง
  • photo ผู้แทนกองทุนนำเสนอผู้แทนกองทุนนำเสนอ
  • photo สาธิตกิจกรรมทางกายของ กองทุนสาธิตกิจกรรมทางกายของ กองทุน
  • photo ตัวแทนกองทุนนำเสนอตัวแทนกองทุนนำเสนอ
  • photo แบ่งกลุ่มถอดบทเรียนแบ่งกลุ่มถอดบทเรียน
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การดำเนินงานการถอดบทเรียนผลการดำเนินงานกิจกรรมทางกาย(PA) และนำเสนอที่ละกลุ่มของกองทุนฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 จำนวน 6 กองทุน       รุ่นที่ 2 วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 จำนวน 6 กองทุน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การดำเนินงานการถอดบทเรียนผลการดำเนินงานกิจกรรมทางกาย(PA) และนำเสนอที่ละกลุ่มของกองทุนฯ จังหวัด  โดยสรุป ทุกกองทุนฯ ทั้ง 12 กองทุนสามารถถอดบทเรียนกิจกรรมทางกาย  ดังนี้ 1.กองทุนปูยุด      ถอดบทเรียนโครงการกิจกรรมออกกำลัยกาย ขยับกายสบายชีวาตำบลปูยุด
2.กองทุนตาลีอายร์            ถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (กิจกรรมเต้นแอโรบิค)
3.กองทุนปุโละปุโย      ถอดบทเรียนโครงการขยับกายใส่ใจสุขภาพวัยทำงานตำบลปุโละปุโย
4.กองทุนตันหยงลุโละ          ถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมสุขภาพขยับกาย สบายชีวี
5.กองทุนตะลุโบะ              ถอดบทเรียนโครงการขยับกาย สบายชีวี ด้วยปันจักสีลัต ตำบลตะลุโบะ
6.กองทุนเทศบาลตำบลหนองจิก ถอดบทเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาฟุตซอลชุมชนย่านมัสยิด
7.กองทุนเทศบาลตำบลยะหริ่ง    ถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมการขยับกายสบายชีวาด้วย10ท่ารำด้วย                                         ไม้พลองในผู้อายุและสตรี ชุมชนหน้าวัง เทศบาลตำบลยะหริ่ง
8.กองทุนยาบี        ถอดบทเรียนโครงการคนสามวัยตำบลยาบี ขยับกายเพื่อสุขภาพ
9.กองทุนตุยง      ถอดบทเรียนโครงการเยาวชนเข้มแข็ง รักตัวเอง รักบ้านเกิด
10.กองทุนตะโละกาโปร์    ถอดบทเรียนโครงการผู้สูงอายุขยับกาย สร้างรายได้จากดอกหญ้า
11.กองทุนบางตาวา      ถอดบทเรียนโครงการขยับกาย สลายพุง ฝึกจิต พิชิตโรค 12.กองทุนคอลอตันหยง    ถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมสุขภาพสานสัมพันธ์ห่างไกลยาเสพติด
โดยกองทุนดังกล่าวสามารถสรุปประเด็นที่ได้รับประโยชน์จากการ ดำเนินกิจกรรมทางกาย ( PA )ในแต่ละโครงการ พร้อมดำเนินงานต่อยอดในปีต่อๆไป เพื่อการลดโรคของกลุ่มเป้า สร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองและสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ให้ประชาชนในชุมชนต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
19,000.00 0.00 40,560.00 1,440.00 0.00 0.00 61,000.00 lock_open