สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานโครงการ28 พฤษภาคม 2565
28
พฤษภาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย marokee vohleng
  • แบ่งกลุ่มถอดบทเรียน
  • ตัวแทนกองทุนนำเสนอ
  • สาธิตกิจกรรมทางกายของ กองทุน
  • ผู้แทนกองทุนนำเสนอ
  • แบ่งกลุ่มระดมสมอง
  • เริ่มลงทะเบียน
  • ตัวแทนกองทุนนำเสนอ
  • ผู้แทนกองทุนนำเสนอ
  • เริ่มงาน โดยการออกกำลังกายก่อน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

การดำเนินงานการถอดบทเรียนผลการดำเนินงานกิจกรรมทางกาย(PA) และนำเสนอที่ละกลุ่มของกองทุนฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 จำนวน 6 กองทุน       รุ่นที่ 2 วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 จำนวน 6 กองทุน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การดำเนินงานการถอดบทเรียนผลการดำเนินงานกิจกรรมทางกาย(PA) และนำเสนอที่ละกลุ่มของกองทุนฯ จังหวัด  โดยสรุป ทุกกองทุนฯ ทั้ง 12 กองทุนสามารถถอดบทเรียนกิจกรรมทางกาย  ดังนี้ 1.กองทุนปูยุด      ถอดบทเรียนโครงการกิจกรรมออกกำลัยกาย ขยับกายสบายชีวาตำบลปูยุด
2.กองทุนตาลีอายร์            ถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (กิจกรรมเต้นแอโรบิค)
3.กองทุนปุโละปุโย      ถอดบทเรียนโครงการขยับกายใส่ใจสุขภาพวัยทำงานตำบลปุโละปุโย
4.กองทุนตันหยงลุโละ          ถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมสุขภาพขยับกาย สบายชีวี
5.กองทุนตะลุโบะ              ถอดบทเรียนโครงการขยับกาย สบายชีวี ด้วยปันจักสีลัต ตำบลตะลุโบะ
6.กองทุนเทศบาลตำบลหนองจิก ถอดบทเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาฟุตซอลชุมชนย่านมัสยิด
7.กองทุนเทศบาลตำบลยะหริ่ง    ถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมการขยับกายสบายชีวาด้วย10ท่ารำด้วย                                         ไม้พลองในผู้อายุและสตรี ชุมชนหน้าวัง เทศบาลตำบลยะหริ่ง
8.กองทุนยาบี        ถอดบทเรียนโครงการคนสามวัยตำบลยาบี ขยับกายเพื่อสุขภาพ
9.กองทุนตุยง      ถอดบทเรียนโครงการเยาวชนเข้มแข็ง รักตัวเอง รักบ้านเกิด
10.กองทุนตะโละกาโปร์    ถอดบทเรียนโครงการผู้สูงอายุขยับกาย สร้างรายได้จากดอกหญ้า
11.กองทุนบางตาวา      ถอดบทเรียนโครงการขยับกาย สลายพุง ฝึกจิต พิชิตโรค 12.กองทุนคอลอตันหยง    ถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมสุขภาพสานสัมพันธ์ห่างไกลยาเสพติด
โดยกองทุนดังกล่าวสามารถสรุปประเด็นที่ได้รับประโยชน์จากการ ดำเนินกิจกรรมทางกาย ( PA )ในแต่ละโครงการ พร้อมดำเนินงานต่อยอดในปีต่อๆไป เพื่อการลดโรคของกลุ่มเป้า สร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองและสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ให้ประชาชนในชุมชนต่อไป