สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

กิจกรรมทำแผนสุขภาพกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.สะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

กิจกรรม : กิจกรรมทำแผนสุขภาพกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.สะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
วันที่ 28/10/2021 - 28/10/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 3,720.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 8 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่กองทุนและผู้ขอรับทุน
รายละเอียดกิจกรรม :