สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยง จังหวัดยะลา ครั้งที่ 3

ประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยง จังหวัดยะลา ครั้งที่ 3

2 มีนาคม 2565
Air.yalaAir.yala
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมทบทวนการดำเนินกิจกรรมที่ผ่าน และการประชุมวางแผนงานออกแบบกิจกรรมช่วงเดือนมีนาคม 2565 - เดือน เมษายน 2565

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ทีมพี่เลี้ยงกองทุน Pa จังหวัดยะลา ได้รับทราบแนวทางการดำเนินกิจกรรมในอนาคต 2.ทีมงานพี่เลี้ยงได้ร่วมว่างแผนงานและกำหนดตารางการดำเนินงานกิจกรรมหนุนเสริมของกองทุนในพื้นที 3.ได้แผนงานและกิจกรรมของเดือน มีนาคม - เมษายน 65

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 840.00 160.00 2,500.00 500.00 4,000.00 lock_open