สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยง จังหวัดยะลา ครั้งที่ 32 มีนาคม 2565
2
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย Air.yala
  • ประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565.docx
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

การประชุมทบทวนการดำเนินกิจกรรมที่ผ่าน และการประชุมวางแผนงานออกแบบกิจกรรมช่วงเดือนมีนาคม 2565 - เดือน เมษายน 2565

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ทีมพี่เลี้ยงกองทุน Pa จังหวัดยะลา ได้รับทราบแนวทางการดำเนินกิจกรรมในอนาคต 2.ทีมงานพี่เลี้ยงได้ร่วมว่างแผนงานและกำหนดตารางการดำเนินงานกิจกรรมหนุนเสริมของกองทุนในพื้นที 3.ได้แผนงานและกิจกรรมของเดือน มีนาคม - เมษายน 65