สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประเมินคุณค่า สรุปโครงการและผลการปฏิบัติงาน

กิจกรรม : ประเมินคุณค่า สรุปโครงการและผลการปฏิบัติงาน
วันที่ 11/05/2022 - 12/05/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 36,800.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 60 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย - ผู้รับงบจากกองทุนตำบล ๆ ละ 3 คน
- พี่เลี้ยงกองทุนตำบลจำนวน 12 คน
- จนท.คีย์ข้อมูล 12 คน
- วิทยากร 2 คน
รายละเอียดกิจกรรม :
กองทุนตำบลนำร่อง สามารถประเมินคุณค่า สรุปโครงการและผลการปฏิบัติงานได้