สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

กิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอควนเนียง ปี 2564 เขต 12 โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว นางสาวอารี สุวรรณชาตรี และนางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์

กิจกรรม : กิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอควนเนียง ปี 2564 เขต 12 โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว นางสาวอารี สุวรรณชาตรี และนางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์
วันที่ 06/11/2021 - 06/11/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 33,310.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 39 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย คือ การเพิ่มคณะกรรมการกองทุน การเพิ่มศักยภาพพี่เลี้ยง การเพิ่มความรู้เท่าทันประเด็นกิจกรรมทางกาย และให้มีการทำแผนสุขภาพ พัฒนาโครงการเพื่อรับเงินผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่
โดยมีการคัดเลือกกองทุน ในอำเภอหาดใหญ่ และอำเภอควนเนียง รวม 9 กองทุนฯ
ลำดับ กองทุนสุขภาพระดับพื้นที่
อำเภอหาดใหญ่  เทศบาลเมืองคลองแห
 เทศบาลเมืองควนลัง
 เทศบาลตำบลบ้านพรุ
 เทศบาลตำบลบ้านไร่
 เทศบาลตำบลพะตง
 เทศบาลตำบลน้ำน้อย
อำเภอควนเนียง  เทศบาลตำบลควนเนียง
 เทศบาลตำบลบางเหรียง
 องค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ
รายละเอียดกิจกรรม :
กำหนดการ
เวลา กิจกรรม
08.00 -08.30 น.  ลงทะเบียนและรับเอกสาร
08.30-09.30 น.  ชี้แจงวัตถุประสงค์ที่มาและความสำคัญ แนะนำตัวผู้เข้าร่วม โดย นางดวงใจ อ่อนแก้ว
พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล สปสช. เขต 12
09.30-11.00 น.  ระเบียบกองทุนและแนวทางการจัดทำแผนและเขียนโครงการในสถานการณ์โควิด-19
โดย ทีมพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล สปสช. เขต 12
11.00-12.00 น.  แนวทางการจัดทำแผนสุขภาพตำบล โดย ทีมพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล สปสช. เขต 12
12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00-16.00 น.  การจัดทำแผนกิจกรรมทางกาย เขียนได้มากกว่าการออกกำลังกาย ของบผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ โดย ทีมพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล สปสช. เขต 12
16.00-16.30 น.  แลกเปลี่ยน-ข้อสักถาม
16.00-16.30 น.  สรุปปิดการประชุม