สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ Online ผ่านทาง Website รุ่นที่ 1 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ Online ผ่านทาง Website รุ่นที่ 1 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

16 มีนาคม 2565
nuriyahnuriyah
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงาน
กำหนดแผนในการกำหนดกิจกรรม ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้ ประเมินและติดตามผลการดำเนินกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย - ทีมพี่เลี้ยงจังหวัด จำนวน 3 คน - จนท.ผู้รับผิดชอบงานกองทุนละ1 คน * 3กองทุน จำนวน 3 คน
- จนท.คีย์ข้อมูลกองทุนกองทุนละ1 คน * 3กองทุน จำนวน 3 คน - ผู้ขอรับทุนจำนวน กองทุนละ 3 คน3 กองทุน  = 9  คน ร่วม กองทุนละ 5 คน3 กองทุน +พี่เลี้ยง 3 คน = 18 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,100.00 3,240.00 3,600.00 0.00 0.00 500.00 11,440.00 lock_open