สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ Online ผ่านทาง Website รุ่นที่ 1 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา16 มีนาคม 2565
16
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย nuriyah
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมคณะทำงาน
กำหนดแผนในการกำหนดกิจกรรม ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้ ประเมินและติดตามผลการดำเนินกิจกรรม

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย - ทีมพี่เลี้ยงจังหวัด จำนวน 3 คน - จนท.ผู้รับผิดชอบงานกองทุนละ1 คน * 3กองทุน จำนวน 3 คน
- จนท.คีย์ข้อมูลกองทุนกองทุนละ1 คน * 3กองทุน จำนวน 3 คน - ผู้ขอรับทุนจำนวน กองทุนละ 3 คน3 กองทุน  = 9  คน ร่วม กองทุนละ 5 คน3 กองทุน +พี่เลี้ยง 3 คน = 18 คน