สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ประชุมประเมินคุณค่าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลน้ำน้อยผ่าน ZOOM23 เมษายน 2565
23
เมษายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

.1.พี่เลี้ยงเขต12 จัดประชุมกิจกรรมประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (https://localfund.happynetwork.org/zoom) เพื่อชี้แจงแนวทางการทำแผนและพัฒนาแผนในระดับพื้นที่ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของการมีกิจกรรมทางกาย พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย

2.ประเมินคุณค่าโครงการ ได้เลือกโครงการรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อมม.5 เพื่อประเมินคุณค่าโครงการ และนำเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินผล กิจกรรมทางกายระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 20พค.65 “โครงการรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อมม.5” เป็นโครงการที่เด่นในเรื่องกลุ่มเป้าหมาย อถล.100คน ซึ่งสมาชิกของกลุ่มมีทั้ง3วัย(วัยเด็ก วัยทำงานและผู้สูงอายุ)
มีกิจกรรมร่วมกันดังนี้

 กิจกรรมการคัดแยกขยะเปียก ขยะแห้งในครัวเรือน

 กิจกรรม อถล.จิตอาสาพิชิตโรค รักษ์สิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดพื้นที่ วัด,โรงเรียน,ชุมชน,พื้นที่สาธารณะ แหล่งน้ำ เป็นต้น

 ศูนย์เรียนรู้อบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

 อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคที่เกิดจากขยะและแมลงที่เป็นพาหนะนำโรค เช่น ยุง แมลงวัน หนู เป็นต้น เพื่อลดการเกิดโรค เช่น โรคฉี่หนู โรคอุจาระร่วง โรคไข้เลือดออก

 การแจกจ่ายปุ๋ยให้กับสมาชิกเพื่อนำไปใช้ในแปลงผักสวนครัว และแปลงผักของตนเอง

 กิจกรรม (Big Cleaning Day) ชุมชนสะอาด ชาวบ้านปลอดโรค ทำในทุกเดือน

 การแปรรูปขยะทองคำ (ขยะที่นำเอาเศษกิ่งไม้ ใบหญ้า มาบดด้วยเครื่องจักร)

 ถอดบทเรียน กิจกรรมน่าบ้าน น่ามอง ,ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ (ม.5) เพื่อขยายต่อไปยังชุมชนอื่นๆในตำบล

 ขยายเครือข่ายจิตอาสา อถล. ในกลุ่มเด็กเล็ก นักเรียน ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่

3.นำเสนอแผนการพัฒนากลไก กิจกรรมทางกายแบบบูรณาการในพื้นที่

-โครงการแอโรบิค ทุกวันพุธ

-โครงการ (Big Cleaning Day)
-โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคอุบัติใหม่ โรคระบาดในชุมชน ปีพ.ศ.2565 ให้กับประชาชน

-โครงการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้หลก3อ.

-โครงการสร้างสุข ลดพุง ลดโรค ด้วยบาสโสปและกลองยาว

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.คณะทำงานพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกายเทศบาลตำบลน้ำน้อย ประกอบด้วย นายปฐวี สุวรรณโรจน์ ,นางสาวสินาภรณ์ จิตต์ภักดี

2.เกิดการประเมินคุณค่าโครงการ

3.พี่เลี้ยงกองทุนมีความเข้าใจในการเชื่อมกิจกรรมทางกายในมิติด้านอื่นๆ