สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานและประเมินคุณค่าโครงการ ครั้งที่ 5 อำเภอเบตง

กิจกรรม : ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานและประเมินคุณค่าโครงการ ครั้งที่ 5 อำเภอเบตง
วันที่ 30/05/2022 - 30/05/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 8,160.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 14 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย - ทีมพี่เลี้ยงจังหวัด จำนวน 2 คน
- จนท.ผู้รับผิดชอบงานกองทุนจำนวน 1 คน x 3 กองทุน = 3 คน
- จนท.คีย์ข้อมูลกองทุนจำนวน 1 คน x 3 กองทุน = 3 คน
- ผู้รับทุน กองทุนละ 2 คน x 3 กองทุน = 6 คน
รายละเอียดกิจกรรม :
ค่าเดินทาง 14 x 2๐๐ บ. = 2,800 บ.
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 14 คน x 4๐ บ. x 1 มื้อ = 560 บาท
ค่าอาหารเที่ยง 14 คน x 10๐ บ. X 1 มื้อ = 1,4๐๐ บ.
ค่าตอบแทนจนท.ประสานงานการประชุม 500 บ.
ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 4 ชม. = 2,4๐๐ บ.
ค่าเช่าห้องประชุม = 500 บาท