สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ก.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินคุณค่าโครงการ ระดับแม่ข่าย รุ่นที่ 4 จ.พัทลุง12 พฤษภาคม 2565
12
พฤษภาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

09.00-09.30 ประธานคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ จังหวัดพัทลุง ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม กลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการเรียนรู้
09.30-10.30 คณะวิทยากรกระบวนการ โดยเสงี่ยม ศรีทวี สอนหลักการบันทึกกิจกรรมรายงานผลโครงการ แนะนำเมนูรายละเอียด/เมนูกิจกรรม >กิจกรรมที่ปฏิบัติให้บันทึกรายละเอียด ในประเด็น(ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร) โดยเขียนบรรยายให้ละเอียด/ > ผลที่เกิดขึ้น :ผลผลิต คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม ที่ทำ ซึ่งอาจเขียนแยกเป็นข้อๆ
(ให้ดูรายละเอียดในกิจกรรมโครงการว่า ทำอะไร ได้อะไร) ผลลัพธ์: คือความเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังให้เกิด /การลงรายละเอียดการเงิน การแยกหมวดการเงิน / และการแนบภาพถ่าย การบันทึกรายละเอียดใต้ภาพ 10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่างในเวลาปฏิบัติงานการสอน 10.45-12.00 นำเสนอผลการบันทึกกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน /ซักถามและอธิบายเพิ่มเติม โดยวิทยากร ธมล มงคลศิลป์ Commentator 12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 คณะวิทยากร นำโดยวลัยพร ด้วงคง แนะนำสร้างความเข้าใจการใช้เมนูสรุปโครงการ เฉพาะการประเมินคุณค่าตามแบบประเมินคุณค่าโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งเป็นคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้
-ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
-การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
-การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
-ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
กระบวนการชุมชน
-มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่างในเวลาปฏิบัติงานการสอน 14.45-16.00 อภิปราย/ตอบข้อซักถาม โดยคณะวิทยากร

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม เจ้าหน้าที่กองทุน 14 คน ผู้รับผิดชอบโครงการ 12 คน คณะทำงาน 6 คน

โครงการที่ได้รับการติดตาม ประเมินคุณค่า ดังนี้
1.กองทุนตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน  - โครงการส่งเสริมสุขภาพกายจิตบุคลากรสำนักงาน ทต.โคกม่วง ปี 2564
2.กองทุนตำบลเขาชัยสน อบต.เขาชัยสน - โครงการเผชิญการระบาดของ โควิด 19
3.กองทุนตำบลท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว  -โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
4.กองทุนตำบลชะรัด อ.กงหรา  - โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของบุคลากรในสำนักงาน ทต.ชะรัด
            - โครงการส่งเสริมการขยับกายในชุมชน ปี2565
            - โครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพ
            - โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในวัยเด็กและเยาวชนด้วยการเล่นฟุตบอล
5.กองทุนตำบลหานโพธิ์ อ.เขาชัยสน -โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา23
6.กองทุนตำบลคลองทรายขาว อ.กงหรา -โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ ปี 2564
7.กองทุนตำบลกงหรา อ.กงหรา  -โครงการ TO BE NUMBER ONE 2565
8.กองทุนตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด  -โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ชยับกายสบายชีวี
9.กองทุนตำบลดอนทราย อ.ปากพะยูน -โครงการสุขภาพดีด้านคีตะมวยไทย แอโรบิก ปี2564
10.กองทุนตำบลหารเทา อ.ปากพะยูน - โครงการจัดตั้งศุนย์พักคอยเตียงสำหรับคนในชุมชน
11.กองทุนเทศบาลเมืองพัทลุง - โครงการขยับเพื่อปรับเปลี่ยน 2565
12.กองทุนตำบลลำปำ อ.เมืองพัทลุง -โครงการส่งเสริมการเล่นกิฬาเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายของนักเรียนวัดโพเด็ด
13.กองทุนตำบลนาโหนด อ.เมืองพัทลุง - โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของบุคลากรในสำนักงาน ทต.นาโหนด
14.กองทุนตำบลชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง (เจ้าหน้าที่ย้ายมาใหม่ ยังไม่เเข้าใจการใช้เว็บ)

กองทุนที่ไม่เข้าร่วมประชุมติดตาม 5 กองทุนดังนี้
1.กองทุนตำบลจองถนน อ.เขาชัยสน (ไม่มา)/ (เจ้าหน้าที่ย้ายมาใหม่ ยังไม่เเข้าใจการใช้เว็บ และยังไม่มีโครงการในปีนี้)
2.กองทุนตำบลคลองเฉลิม อ.กงหรา (ไม่มา)
3.กองทุนตำบลสมหวัง อ.กงหรา (ไม่มา)
4.กองทุนตำบลฝาละมี อ.ปากพะยูน (ไม่มา)
5.กองทุนตำบลทุ่งนารี อ.ป่าบอน (ไม่มา)

ผลลัพธ์
ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถบันทึกการติดตาม และประเมินคุณค่าโครงการได้