สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ Online ผ่านทาง Website รุ่นที่ 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ Online ผ่านทาง Website รุ่นที่ 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
วันที่ 28/01/2022 - 28/01/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 11,440.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 18 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย - ทีมพี่เลี้ยงจังหวัด จำนวน 3 คน
- จนท.ผู้รับผิดชอบงานกองทุนละ1 คน * 3กองทุน จำนวน 3 คน
- จนท.คีย์ข้อมูลกองทุนกองทุนละ1 คน * 3กองทุน จำนวน 3 คน
- ผู้ขอรับทุนจำนวน กองทุนละ 3 คน*3 กองทุน = 9 คน
ร่วม กองทุนละ 5 คน*3 กองทุน +พี่เลี้ยง 3 คน = 18 คน
รายละเอียดกิจกรรม :
- ค่าเดินทาง 18 x 2๐๐ บ. = 3,600 บ.
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 18 คน x 4๐ บ. x 2 มื้อ = 1,440 บาท
- ค่าอาหารเที่ยง 18คน x 10๐ บ. X 1 มื้อ = 1,800 บ.
- ค่าตอบแทนจนท.ประสานงานการประชุม 500 บ.
- ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 6 ชัวโมง
= 3,600 บ.
- ค่าบำรุง ห้องประชุม จำนวน 1 วัน x 500 บาท
= 500 บาท