สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมทางกายและกำหนดพื้นที่เรียนรู้ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมทางกายและกำหนดพื้นที่เรียนรู้ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

15 มีนาคม 2565
ธนพนธ์ จรสุวรรณธนพนธ์ จรสุวรรณ
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมกองทุนต้นแบบร่วมกันทุกกองทุน ณ ห้องประชุมชวาวงศ์ ที่ว่าการอำเภอจะนะ
กองทุนแต่ละแห่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการกิจกรรมทางกาย
กองทุนกำหนดพื้นที่เรียนรู้ ที่สามารถกำหนดเป็นพื้นที่ต้นแบบได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกองทุน
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 32 คน
พื้นที่ต้นแบบมีความพร้อมในการกำหนดเป็นศูนย์เรียนรู้ได้ 8 กองทุน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
900.00 0.00 7,680.00 0.00 0.00 0.00 8,580.00 lock_open