สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมทางกายและกำหนดพื้นที่เรียนรู้ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา15 มีนาคม 2565
15
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ธนพนธ์ จรสุวรรณ
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมกองทุนต้นแบบร่วมกันทุกกองทุน ณ ห้องประชุมชวาวงศ์ ที่ว่าการอำเภอจะนะ
กองทุนแต่ละแห่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการกิจกรรมทางกาย
กองทุนกำหนดพื้นที่เรียนรู้ ที่สามารถกำหนดเป็นพื้นที่ต้นแบบได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกองทุน
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 32 คน
พื้นที่ต้นแบบมีความพร้อมในการกำหนดเป็นศูนย์เรียนรู้ได้ 8 กองทุน