สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมติดตามแผนกิจกรรมทางกายและแผนโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง

กิจกรรม : ประชุมติดตามแผนกิจกรรมทางกายและแผนโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง
วันที่ 22/04/2022 - 22/04/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 3,800.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 5 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :