สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลชะมวง จ.พัทลุง(สมนึก)

ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลชะมวง จ.พัทลุง(สมนึก)

29 มีนาคม 2565
tweettweet
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
      - ทบทวนแผนงานกิจกรรมทางกาย
      - ปรับ/พัฒนาโครงการ
      - กำหนดวันอนุมัติโครงการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 7 คน ระบุ ..(  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน1/ผู้เขียนโครงการ 5/คณะทำงาน1)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แผนกิจกรรมทางกาย ได้รับการทบทวนและปรับข้อข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญจาก HDC on Cloud กำหนดโครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานะการณ์
 2. โครงการได้รับการปรับแก้ และพัฒนาให้มีกิจกรรมสู่ผลลัพธ์ (จำนวน 5 โครงการ ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 1500 บาท) 2.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ตำบลชะมวง
  2.2 ขยับกาย สบายชีวี ลูกหยีมีสุข ตำบลชะมวง
  2.3 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยหลัก 3 อ ศพด.หยีใน ตำบลชะมวง
  2.4 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยหลัก 3 อ ศพด.ชายคลอง ตำบลชะมวง
  2.5 โครงการอสม. ชวนขยับ กระชับหุ่น ตำบลชะมวง
 3. กำหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการวันที่ 1 เมษายน 2565
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,000.00 0.00 650.00 0.00 0.00 0.00 3,650.00 lock_open