สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลชะมวง จ.พัทลุง(สมนึก)29 มีนาคม 2565
29
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
      - ทบทวนแผนงานกิจกรรมทางกาย
      - ปรับ/พัฒนาโครงการ
      - กำหนดวันอนุมัติโครงการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 7 คน ระบุ ..(  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน1/ผู้เขียนโครงการ 5/คณะทำงาน1)

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แผนกิจกรรมทางกาย ได้รับการทบทวนและปรับข้อข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญจาก HDC on Cloud กำหนดโครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานะการณ์
 2. โครงการได้รับการปรับแก้ และพัฒนาให้มีกิจกรรมสู่ผลลัพธ์ (จำนวน 5 โครงการ ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 1500 บาท) 2.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ตำบลชะมวง
  2.2 ขยับกาย สบายชีวี ลูกหยีมีสุข ตำบลชะมวง
  2.3 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยหลัก 3 อ ศพด.หยีใน ตำบลชะมวง
  2.4 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยหลัก 3 อ ศพด.ชายคลอง ตำบลชะมวง
  2.5 โครงการอสม. ชวนขยับ กระชับหุ่น ตำบลชะมวง
 3. กำหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการวันที่ 1 เมษายน 2565