สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมประเมินคุณค่าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพะตงผ่าน ZOOM

กิจกรรม : ประชุมประเมินคุณค่าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพะตงผ่าน ZOOM
วันที่ 25/04/2022 - 25/04/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 3,800.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 6 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :