สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมทางกายและกำหนดพื้นที่เรียนรู้ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

กิจกรรม : ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมทางกายและกำหนดพื้นที่เรียนรู้ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
วันที่ 16/03/2022 - 16/03/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 4,740.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 18 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :