สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานที่เสนอขอรับทุน

กิจกรรม : ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานที่เสนอขอรับทุน
วันที่ 15/03/2022 - 15/03/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 26,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 54 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย - พี่เลี้ยงกองทุนตำบลจำนวน 12 คน
- จนท.คีย์ข้อมูล 12 คน
- วิทยากร 2 คน
- จนท.รับผิดชอบกองทุน ในอำเภอเมืองปัตตานี และอำเภอยะหริ่ง กองทุนละ 1 คน รวม 28 คน
รายละเอียดกิจกรรม :
ติดตามโครงการที่ผ่านการอนุมัติจาก กองทุนตำบลนำร่อง