สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนต้นแบบกิจกรรมทางกาย ระบบออนไลน์ เวปไซด์กองทุนตำบล อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

กิจกรรม : ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนต้นแบบกิจกรรมทางกาย ระบบออนไลน์ เวปไซด์กองทุนตำบล อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
วันที่ 11/05/2022 - 11/05/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 14,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย จนท.กองทุนตำบล
ผู้ได้รับทุนกองทุนตำบล
รายละเอียดกิจกรรม :
นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการผ่านระบบออนไลน์
กองทุนละ 15 นาที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกองทุน
กำหนดศูนย์เรียนรู้กองทุนต้นแบบ