สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลท่ามะเดื่อ จ.พัทลุง(วลัยพร)

ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลท่ามะเดื่อ จ.พัทลุง(วลัยพร)

21 มีนาคม 2565
tweettweet
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
  - ทบทวนแผนงานกิจกรรมทางกาย

ผู้เข้าร่วมประชุม กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม .3.. คน ดังนี้
1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน
2. พี่เลี้ยง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แผนกิจกรรมทางกาย ได้รับการทบทวนและปรับข้อข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญจาก HDC on Cloud กำหนดโครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานะการณ์
 2. โครงการได้รับการอนุมัติแล้ว จำนวน …8 โครงการ จึงไม่มีการปรับแก้
  2.1โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย
  2.2 โครงการส่งเสิมสุขภาพผู้สูงอายุ
  2.3โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ไม้พลอง มโนราห์
  2.4โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
  2.5โครงการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาตะกร้อ
  2.6 โครงการพัฒนากีฬ ยกน้ำหนัก เพื่อความเป็นเลิศ
  2.7โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเล่นกีฬามวยไทย
  2.8โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยแอโรบิค
 3. โครงการทั้ง 8โครงการ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติโครงการให้กับหน่วยขอรับสนับสนุนงบประมาณทั้ง 8 โครงการแล้ว
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,500.00 0.00 390.00 0.00 0.00 0.00 1,890.00 lock_open