สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนต้นแบบกิจกรรมทางกาย ระบบออนไลน์ เวปไซด์กองทุนตำบล อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนต้นแบบกิจกรรมทางกาย ระบบออนไลน์ เวปไซด์กองทุนตำบล อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

11 พฤษภาคม 2565
ธนพนธ์ จรสุวรรณธนพนธ์ จรสุวรรณ
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา 09.30 - 10.00 น. ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนากล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 12 กองทุน

เวลา 10.00 - 12.00 น. คณะพี่เลี้ยงโครงการ ทบทวนและสรุปขั้นตอน การจัดทำแผนงาน แผนเงิน พัฒนาโครงการ สรุปโครงการ และประเมินคุณค่าโครงการ
เวลา 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 16.00 น. กองทุนนำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรมทางกายของกองทุน ดังนี้
                - ทต.บ้านนา กิจกรรมทางกายลดพุง ลดโรค บ้านบ่อต้นแซะ คนสามวัยใส่ใจการออกกำลังกายฯ

                - อบต.ขุนตัดหวาย การส่งเสริมสุขภาพเพิ่มกิจกรรมทางกายใส่ใจการออกกำลังกาย การเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID)

                - อบต.ท่าหมอไทร บริหารกายให้ได้เหงื่อเพื่อสุขภาพบ้านหัวควน  บ้านหัวควนครอบครัวสัมพันธ์ป้องกันลูกติดยา ปี 2564

                - อบต.สะกอม หงวย(ขยับ) วันละนิด เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีกว่า  การป้องกันและแก้ไขปญหาโรคระบาดไวรัสโคโรน่าระลอกใหม่

                - อบต.ตลิ่งชัน หนูน้อยวัยใส ห่วงใยสุขภาพ ศพด.บ้านป่างาม ปี 2565  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่างามมีคุณภาพและปลอดโรค ปี 2564

                - อบต.นาหว้า หนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ    การเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุลดการเกิดโรคจากอุบัติเหตุ

                - อบต.สะพานไม้แก่น ส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายแก่บุคลากร อบต.สะพานไม้แก่น การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)ในโรงเรียน

                - อบต.น้ำขาว ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยแอโรบิค  การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ

                - อบต.จะโหนง เสริมสร้างสุขภาพดีด้วยกิจกรรมทางกายบ้านปากช่อง  ส่งเสริมการออกกำลงกายบ้านทุ่งส้าน

                - อบต.ป่าชิง ส่งเสริมกิจกรรมทางกายบ้านดอนไฟ  ขยับกาย สบายชีวี (เต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพ)

                - อบต.เกาะสะบ้า ส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดยการเต้นแอโรบิคบ้านหัวสวน  อาหารเช้าอิ่มท้องเพื่อน้องโรงเรียนบ้านโคกพยอม

                - อบต.ฉาง สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ เพิ่มกิจกรรมทางกายตำบลฉาง  การส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรปลูกผักและผลไม้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • จำนวนกองทุนที่เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรม PA. จำนวน 12 กองทุน จำนวน 30 คน
 • แต่ละกองทุนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน
 • มีโครงการต้นแบบกิจกรรมทางกายเกิดขึ้นนทุกองทุนทั้ง 12 กองทุน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,200.00 0.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 lock_open