สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมวางแผน สร้างทีมพี่เลี้ยงเพื่อการหนุนเสริมกองทุนตำบล 12 กองทุน ปี65

กิจกรรม : ประชุมวางแผน สร้างทีมพี่เลี้ยงเพื่อการหนุนเสริมกองทุนตำบล 12 กองทุน ปี65
วันที่ 03/11/2021 - 03/11/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 19,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 28 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย - พี่เลี้ยงกองทุนตำบล 12คน
- จนท.คีย์ข้อมูลกองทุน 12คน
- วิทยากร 2 คน
- ผู้ช่วยวิทยากร 1 คน
- จนท.ประสานงานการประชุม 1 คน
รายละเอียดกิจกรรม :
ชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการทำงานในพื้นที่
- สร้างทีมพี่เลี้ยงเพื่อการหนุนเสริมกองทุนตำบล 12 กองทุน
ปี65