สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลชัยบุรี พัทลุง (ธมล)

กิจกรรม : ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลชัยบุรี พัทลุง (ธมล)
วันที่ 07/03/2022 - 07/03/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 3,050.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 5 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย พี่เลี้ยงโครงการ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน
ผู้รับผิดชอบโครงการกองทุน
รายละเอียดกิจกรรม :
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผน ปรับโครงการ