สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ประชุมประเมินคุณค่าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านไร่ผ่าน ZOOM22 เมษายน 2565
22
เมษายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ประเมินคุณค่าโครงการ ได้เลือกโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและ โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการเดิน เป็นโครงการนำเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินผล กิจกรรมทางกายระดับจังหวัด วันที่ 20พค.65 พี่เลี้ยงเขตเสนอแนะในการเพิ่มกิจกรรมทางกาย โครงการ“ปั่นจักรยาน” ดังนี้

 เพิ่มกิจกรรมด้านจิตอาสา เช่น การจัดการขยะในพื้นที่สาธารณะ และสถานที่สำคัญของชุมชน (วัด )

 การศึกษาเส้นทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เนื่องจากพื้นที่ตำบลบ้านไร่มีสนามกอล์ฟ 2แห่ง มีพื้นที่ชุมน้ำ(พื้นที่พรุ) มีต้นไม้ตลอดระยะ2ข้างทาง ลักษณะเป็นอุโมงค์ต้นไม้ และภูเขา

 การเชื่อมกับเครือข่ายชมรมปั่นจักรยานในพื้นที่ใกล้เคียง จัดปั่นจักรยานทุกวันสัปดาห์ และทุกวันที่ 1ของทุกเดือน

 ส่งเสริมเศรษฐกิจของกลุ่มอาชีพในชุมชน เช่น ร้านกาแฟชุมชน (สภากาแฟ) ชูเมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ หลังจากการออกกำลังกาย ตลอดจนจนเป็นจัดเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลาดและอาหารเพื่อสุขภาพ จัดจำหน่ายผลผลิตของชุมชน

 รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของเทศบาล อสม. พนักงานจัดเก็บขยะ ประชาชนในพื้นที่ มีกิจกรรมทางกาย การเคลื่อนไหวร่างกายก่อนทำงาน หรือ ในการทำประชาคมหมู่บ้าน การประชุม ก่อนการอบรม จัดให้มีการยืดเหยียดร่างกาย เพื่อเตรียมพร้อมก่อนอบรม หรือหลังจากการอบรมเสร็จสิ้น

2.นำเสนอกิจกรรมทางกายแบบบูรณาการในพื้นที่ การดำเนินโครงการต่างๆ และกลไก ของ อปท. ภาคประชาชน และอำเภอ มีส่วนในการหนุนเสริมงบประมาณ ดังนี้

-โครงการการบริหารการจัดการขยะ(Big Cleaning Day)

-โครงการน่าบ้าน น่ามอง ผู้ว่าชวนทำความสะอาดทุกบ้านทุกหลัง

-โครงการร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทต.บ้านไร่ ปี2565
-โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกกำจัดลูกน้ำยุงลาย แก้ปัญหาโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหนะ ปี2565
หน่วยงานสาธารณสุข

-โครงการบ้านไร่ร่วมใจห่างไกลยาเสพติดปี2565

-โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการเดิน

-โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ชุมชน องค์กรต่างๆในพื้นที่

3.พี่เลี้ยงเขต12 จัดประชุมกิจกรรมประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (https://localfund.happynetwork.org/zoom) เพื่อชี้แจงแนวทางการทำแผนและพัฒนาแผนในระดับพื้นที่ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของการมีกิจกรรมทางกาย พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกายในพื้นที่

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.คณะทำงานพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกายเทศบาลตำบลบ้านไร่ ประกอบด้วย นางวิภารัตน์ คุ้มกัน ,นายกรพจน์ มุสิกราษฎร์ ,นางสาววิภาพร พุทธกูล

2.เกิดการประเมินคุณค่าโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ