สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ประชุมประเมินคุณค่าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพะตงผ่าน ZOOM25 เมษายน 2565
25
เมษายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

.1.พี่เลี้ยงเขต12 จัดประชุมกิจกรรมประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (https://localfund.happynetwork.org/zoom) เพื่อชี้แจงแนวทางการทำแผนและพัฒนาแผนในระดับพื้นที่ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของการมีกิจกรรมทางกาย พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย

2..การประเมินคุณค่าโครงการ ได้เลือกโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยโนราบิค 2564 เพื่อประเมินคุณค่าโครงการ และนำในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินผล กิจกรรมทางกายระดับจังหวัด วันที่ 20พค.65 โครงการ“ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยโนราบิค เป็น กิจกรรมที่นำเอาท่าทางของการรำมโนรา มาประยุกต์ใช้เป็นท่าออกกำลังกาย การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ โดยวิทยากรที่เป็นนักกายภาพบำบัด และปราชญ์ชุมชนด้านมโนราห์ พี่เลี้ยงเขตเสนอแนะในการเชื่อมโยงกิจกรรมทางกายในมิติด้านอื่นๆ” ดังนี้

 การทำความสะอาด จัดเก็บขยะ และการกำจัดลูกน้ำยุงลาย บริเวณที่มีการทำกิจกรรม, ครัวเรือน, ชุมชน เพื่อเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมหน้าบ้าน หน้ามอง การปรับสภาพแวดล้อมบริเวณบ้านเรือน เช่น การปลูกผัก ปลูกต้นไม้ ฯลฯ

 การใช้กิจกรรมโนราบิค ส่งเสริมการยืดเหยียดในกลุ่มผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง ในครอบครัวและชุมชน

3.นำเสนอแผนการพัฒนากลไก กิจกรรมทางกายแบบบูรณาการในพื้นที่

-โครงการคัดแยกขยะ

-โครงการ (Big Cleaning Day)

-โครงการป้องกันและควบคุมโรค
-โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับประชาชนอายุ 35ปี
-กิจกรรม อสม.ขวนวิ่ง

-โครงการป้องกันและควบคุมโรค

-โครงการ อสม.ร่วมใจต้านภัยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ชุมชน องค์กรต่างๆในพื้นที่

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.คณะทำงานพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกายเทศบาลตำบลพะตง ประกอบด้วย นายจิรานุวัฒน์ แก้วแร่ ,นางดรุณ๊ วิเชียร

2.เกิดการประเมินคุณค่าโครงการ

3.พี่เลี้ยงกองทุนมีความเข้าใจในการเชื่อมโยงกิจกรรมทางกายกับมิติโครงการด้านอื่นๆ