สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมพี่เลี้ยงวางแผนการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าการทำกิจกรรม ระดับจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2

กิจกรรม : ประชุมพี่เลี้ยงวางแผนการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าการทำกิจกรรม ระดับจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2
วันที่ 21/11/2021 - 21/11/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 5,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 8 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :