สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมวางแผน และชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการทำงานในพื้นที่ เพื่อการหนุนเสริมกองทุนตำบล 18 กองทุน ปี 65 จ.ยะลา

กิจกรรม : ประชุมวางแผน และชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการทำงานในพื้นที่ เพื่อการหนุนเสริมกองทุนตำบล 18 กองทุน ปี 65 จ.ยะลา
วันที่ 15/12/2021 - 15/12/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 44,300.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 60 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย - ทีมพี่เลี้ยงจังหวัด จำนวน 6 คน
- จนท.ผู้รับผิดชอบงานกองทุนจำนวน 1 คน x 18 กองทุน = 18 คน
- จนท.คีย์ข้อมูลกองทุนจำนวน 1 คน x 18 กองทุน = 18 คน
- ตัวแทนคณะกรรมการกองทุน จำนวน 1 คน x 18 กองทุน = 18 คน
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกายได้
รายละเอียดกิจกรรม :
- ค่าเดินทาง 66 x 3๐๐ บ. = 19,8๐๐ บ.
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 66 คน x 40 บ. x 2 มื้อ = 5,60๐ บ.
- ค่าอาหารเที่ยง 66 คน x 10๐ บ. x 1 มื้อ = 6,600 บ.
- ค่าตอบแทนจนท.ประสานงานการประชุม 1,000 บ.
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 บ.x 2 คน x 2 วัน = 4,800 บ.
- ค่าเช่าห้องประชุม 3,000 บาท x 2 วัน = 6,000 บ.
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน 500 บาท