สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมติดตามแผนกิจกรรมทางกายและแผนโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลน้ำน้อย

กิจกรรม : ประชุมติดตามแผนกิจกรรมทางกายและแผนโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลน้ำน้อย
วันที่ 19/03/2022 - 19/03/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 3,800.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :