สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลชุมพล จ.พัทลุง(ประเทือง)

ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลชุมพล จ.พัทลุง(ประเทือง)

14 มีนาคม 2565
tweettweet
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

พี่เลี้ยงลงติดตามเพื่อทบทวนแผนงาน/โครงการ ของกองทุนเทศบาลตำบลชุมพล โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
  - ทบทวนแผนงานกิจกรรมทางกาย
  - ปรับ/พัฒนาโครงการ
  - กำหนดวันอนุมัติโครงการ
ผู้เข้าร่วมประชุม กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 5 คน ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน
ตัวแทนจาก รร. ผู้เขียนโครงการ
ตัวแทนจากชมรมผู้สูงอายุ ผู้เขียนโครงการ
อสม.ผู้เขียนโครงการ
และพี่เลี้ยงกองทุน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แผนกิจกรรมทางกาย ได้รับการทบทวนและปรับข้อข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญจาก HDC on Cloud กำหนดโครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานะการณ์
 2. โครงการได้รับการปรับแก้ และพัฒนาให้มีกิจกรรมสู่ผลลัพธ์ จำนวน 3 โครงการ คือ
    2.1 โครงการส่งเสริมการเคลื่อนไหวร่างกายให้เด็กและเยาวชน
    2.2 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเคลื่อนไหวทางกายด้วยจังหวะเพลง(บาสโลบ)
    2.3 โครงการออกกำลังกายของทุกกลุ่มวัยด้วยกิจกรรมกลองยาว
 3. กำหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการวันที่ 21 มีนาคม 2565
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,400.00 0.00 650.00 0.00 0.00 0.00 3,050.00 lock_open