สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ อำเภอบางกล่ำครั้งที่ 2

กิจกรรม : ประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ อำเภอบางกล่ำครั้งที่ 2
วันที่ 04/03/2022 - 04/03/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 4,010.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :