สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

กส.1 ประชุมทีมคณะทำงาน จังหวัดพัทลุง

กส.1 ประชุมทีมคณะทำงาน จังหวัดพัทลุง

12 พฤศจิกายน 2564
tweettweet
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo ประชุมทีมพี่เลี้ยงประจำกองทุน จ.พัทลุงประชุมทีมพี่เลี้ยงประจำกองทุน จ.พัทลุง
  • photo ชี้แจงเป้าหมายของโครงการชี้แจงเป้าหมายของโครงการ
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา 9.00 น. คณะทำงานมาพร้อมกัน 8 คน ดำเนินการประชุมตามวาระดังนี้
1. AAR. กิจกรรมที่ 1 การประชุมออน Zoom เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ใช้สถานที่บ้านพี่เลี้ยงผู้ประสานงาน คณะทำงานธุรการและวิทยากรเดินทางมา ณ ห้องควบคุม 5 คน ช่วงแรกระบบถูกตัดทุก 40 นาที สาเหตุไม่ซื้อเวลา แก้ไขดดยการขอใช้ห้องZoom ของ สนส. ดำเนินการประชุมสำเร็จได้ตามเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าประชุม 2 คน (แม่ขรี และหารเทา)
2. เตรียมงานกิจกรรมที่ 2 ดังนี้
2.1 สร้างความเข้าใจเนื้อหารที่จะต้องเตรียมตัวเป็นวิทยากร ในแต่ละ section (เวลา 3.00 ชม.)
1). ชี้แจงรายละเอียดโครงการ (ผู้รับผิดชอบกองทุน/กรรมการ/ภาคีรับทุน) 0.5 ชม   ให้รู้และเข้าใจการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
  ให้ผู้รับผิดชอบโครงการรู้ เข้าใจใช้เว็บได้ และแนะนำผู้เขียนโครงการรับทุนได้
  เข้าใช้การบริหารจัดการแผนงานโครงการ การจัดทำแผนงาน - การพัฒนาโครงการ
การติดตาม(การรายงานผลโครงการ)
  การประเมินผลโครงการ วิเคราะห์สรุปผล /สังเคราะห์บทเรียน/ ทบทวนปรับแผน /พัฒนางานได้.

  2). ให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 0.5 ชม.
  PA ที่เพียงพอตามเกณฑ์ (เบา/กลาง/หนัก)
  PA ตามกลุ่มอายุ 5 ปีแรก / 5-17 ปี/18-64 ปี/ 65 ปี ขึ้นไป
  PA ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คน/สภาพแวดล้อม/กลไก
  PA แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลสภานะการกิจกรรมทางกาย

  3).รู้จักเว็บไซต์กองทุน 0.5 ชม. หน้าเว็บ / หน้าแรก/ วิเคราะห์ / คลังข้อมูล
แผนงาน/ แผนกองทุน/ แผนอำเภอ
  4). ปฏิบัติการพัฒนาแผนงาน 1.5 ชม.(ได้แผน PA หรือมากกว่า) แหล่งข้อมูล ชุมชน/ภาคี จากแผนงาน-สถานการณ์ /สติถิระดับต่างๆ การใส่ข้อมูลสถานการณ์ 2 มิติ (จำนวน/ร้อยละ) การกรอกเป้าหมาย ตัวชี้วัด 4 มิติ (จำนวน/ร้อยละ/เชิงบวก /เชิงลบ) การคิดค่าร้อยละในแต่ละประเด็น ดูจากคู่มือ

เวลา 13.00 น
3. จัดทำแผนการดำเนินงานทั้ง 4 เครือข่าย 32 กองทุน มอบหมายคณะทำงานร่วมเป็นวิทยากรตามความถนัด ทั้ง 2 เขต(โซนเหนือ/โซนใต้) กำหนดวันดังนี้
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 17 กองทุน
วันที่ 1-17 ธันวาคม 2564 จำนวน 15 กองทุน
รวมค่าใช้จ่าย 3700 บาท

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต
1. คณะทำงานเข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 และดำเนินการประชุมครบทุกวาระตามแผน

ผลลัพธ์
1. คณะทำงานได้ทบทวนประเด็นปัญหาจากการจัดกิขกรรมที่ 1 และร่วมกันให้แนวทางการปรับปรุง
2. คณะทำงานมีความเข้าใจตรงกันในเป้าหมาย และผลลัพธ์ของโครงการ และมีความพร้อมในการเตรียมเป็นวิทยากร
3. ได้แผนกำหนดการวันเวลา ในการสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกองทุน ทั้ง 32 กองทุน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,400.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 3,700.00 lock_open