สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย พชอ. บางกล่ำ

กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย พชอ. บางกล่ำ
วันที่ 25/12/2021 - 25/12/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 5,800.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 5 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :