สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.น้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา15 ธันวาคม 2564
15
ธันวาคม 2564รายงานจากพื้นที่ โดย ธนพนธ์ จรสุวรรณ
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงลงพื้นที่เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย(PA) ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ตัวแทนผู้จัดทำโครงการขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล โดยได้ร่วมกัน

1 การเขียนชื่อโครงการ/กิจกรรมกิจกรรมทางกาย

  1. ชื่อองค์กร/หน่วยงานเสนอโครงการ

  2. ชื่อกลุ่มคน (5 คน)/เบอร์โทรศัพท์

  3. พื้นที่ดำเนินการ

  4. ความสอดคล้องกับแผนงาน

  5. สถานการณ์

  6. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด

  7. กลุ่มเป้าหมาย 9. ระยะเวลาดำเนินงาน

  8. วิธีการดำเนินงาน/การออกแบบกิจกรรม

  9. งบประมาณโครงการ

  10. ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเขียนโครงการ/กิจกรรมทางกาย ออกแบบกิจกรรมได้สอดคล้องกับประเด็นปัญหา การกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ ถูกต้องเหมาะสม