สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.ฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

กิจกรรม : การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.ฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
วันที่ 03/12/2021 - 03/12/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 3,760.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 8 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่กองทุนและผู้ขอรับทุน
รายละเอียดกิจกรรม :