สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.จะโหนง อำเภอจะนะ

การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.จะโหนง อำเภอจะนะ

13 ธันวาคม 2564
ธนพนธ์ จรสุวรรณธนพนธ์ จรสุวรรณ
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

พี่เลี้ยงลงพื้นที่เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย(PA) ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ตัวแทนผู้จัดทำโครงการขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล โดยได้ร่วมกัน
  1 การเขียนชื่อโครงการ/กิจกรรมกิจกรรมทางกาย
  2. ชื่อองค์กร/หน่วยงานเสนอโครงการ
  3. ชื่อกลุ่มคน (5 คน)/เบอร์โทรศัพท์
  4. พื้นที่ดำเนินการ
  5. ความสอดคล้องกับแผนงาน
  6. สถานการณ์
  7. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
  8. กลุ่มเป้าหมาย
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  10. วิธีการดำเนินงาน/การออกแบบกิจกรรม
  11. งบประมาณโครงการ
  12. ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเขียนโครงการ/กิจกรรมทางกาย
ออกแบบกิจกรรมได้สอดคล้องกับประเด็นปัญหา
การกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ ถูกต้องเหมาะสม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,800.00 0.00 1,920.00 0.00 0.00 0.00 3,720.00 lock_open