สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลเขาย่า จ.พัทลุง(อมรรัตน์)15 มีนาคม 2565
15
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
  - ทบทวนแผนงานกิจกรรมทางกาย
  - ปรับ/พัฒนาโครงการ
  - กำหนดวันอนุมัติโครงการ

ผู้เข้าร่วมประชุม กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 6 คน ประกอบด้วย พี่เลี้ยงกองทุน /ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน/ ผู้นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโหล๊ะเร็ด / นักวิชาการสาธารณสุขอำเภอ /นักศึกษาฝึกงาน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แผนกิจกรรมทางกาย ได้รับการทบทวนและปรับข้อข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญจาก HDC on Cloud ของ  สสจ.พัทลุง  กำหนดโครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์
 2. โครงการได้รับการปรับแก้ และพัฒนาให้มีกิจกรรมสู่ผลลัพธ์ จำนวน 4 โครงการ คือ
    2.1 โครงการผักงาม  สวนสวย  สุขภาพดี  ชีวีสดใส
  2.2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายนักเรียนโรงเรียนบ้านโพรงงู
  2.3  แค่ขยับก็สร้างสุขทุกครอบครัว
  2.4  ขยับกายสบายชีวี  เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งกายใจ  โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต
 3. กำหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการวันที่  29  มีนาคม  2565