สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ประชุมชี้แจงวางแผนการทำงานพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกายจังหวัดสงขลาครั้งที่ 122 ตุลาคม 2564
22
ตุลาคม 2564รายงานจากพื้นที่ โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
  • สรุปประชุม Zoom (พี่เลี้ยงครั้งที่1 -22-10-64.docx
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมชี้แจงวางแผนการทำงานพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกายจังหวัดสงขลาครั้งที่ 1

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พี่เลี้ยงจังหวัดสงขลาจำนวน 8 คน วางแผนการทำงานในแผนกิจกรรมทางกาย วาระที่ 1 กลไกคณะทำงานการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมทางกาย
คณะทำงานพี่เลี้ยงจังหวัดสงขลา จำนวน 8 คน ประกอบด้วย
-นายทนงศักดิ์ ภักดีไพบูลย์สกุล
-นางเพียงขวัญ กาญจนเพ็ญ -นายศุภชัย เผือกผ่อง -นายธนพนธ์ จรสุวรรณ -นายอะหมัด หลีขาหรี -นางดวงใจ อ่อนแก้ว -นส.ดวงดาว อุปสิทธิ์ -นส.อารีย์ สุวรรณชาตรี

วาระที่ 2 ชี้แจงโครงการกิจกรรมทางกาย เขต 12 สงขลา -ทบทวนพื้นที่กองทุนฯ จำนวน30 กองทุน ในส่วนของนายธนพนธ์ จรสุวรรณ ขอปรับพื้นที่ จาก อบต.คู เป็น อบต.ตลิ่งชัน เนื่องจากสถานการณ์โควิดในพื้นที่

วาระที่ 3 แนะนำการเขียนโครงการกิจกรรมทางกาย PA
การออกแบบกิจกรรมทางกาย สามารถบูรณาการร่วมกับกิจกรรม/โครงการอื่นๆได้ โดยไม่จำเป็นต้องทำเฉพาะเรื่องPA อย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในโครงการสามารถใช้กิจกรรมทางกาย เช่น การเดิน การทำงาน/อาชีพ การกีฬา สันทนาการ ฯลฯ ให้เป็นส่วนของชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปสู่การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ


วาระที่ 4 วางแผนการลงพื้นที่และการบริหารจัดการโครงการ -วางแผนการลงพื้นที่ของพี่เลี้ยง ในการจัดทำแผนร่วมกับกองทุนในความดูแล โดยมีการกำหนดวันเวลา ดังนี้ พี่เลี้ยงลงพื้นที่ทำแผนให้เสร็จภายในวันที่ 10 พย.64 เคลียร์เอกสารการเงิน วันที่ 15 พย.64 และประชุมพี่เลี้ยงผ่านZoom ในวันที่ 17 พย.64 เพื่อติดตามความก้าวหน้าจากการลงพื้นที่ทำแผน
- การลงพื้นที่ทำแผนในส่วนของพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จะขยับจากเดิม พย. มาทำในช่วงวันที่ 30-31 ตค.64
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง จะมีการจัดกิจกรรม 2ครั้ง - การบริหารงบประมาณ สปสช.เขตมีการโอนเงินงวดแรก ประมาณ 70,000 บ. เพื่อดำเนินงานในกองทุนที่มีการจัดทำแผน ช่วงตุลาคม และจะมีการโอนงวด2 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน