สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกิจกรรมทางกายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมกับ พชอ. อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกิจกรรมทางกายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมกับ พชอ. อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

1 มีนาคม 2565
ธนพนธ์ จรสุวรรณธนพนธ์ จรสุวรรณ
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)และส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ของอำเภอจะนะ วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ ห้องประชุมชวาวงศ์ ที่ว่าการอำเภอจะนะ
เวลา 09.00 – 09.30 น. - พิธีเปิด
เวลา 09.30 – 12.00 น. - การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ความหมายและความสำคัญของการจัดทำแผน
เวลา 13.00 – 16.00 น. - การจัดทำแผนกองทุน ฯ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ในระบบของกองทุน ฯ ผ่านเวปไซด์กองทุน การจัดทำแผนสิ่งแวดล้อม อาหารและโภชนาการ แผนกิจกรรมทางกาย การจัดทำแผนอำเภอในระบบของกองทุน ฯ ผ่านเวปไซด์กองทุน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีผู้เข้าร่วมจาก 15 กองทุน และผู้แทน พชอ. รวม 68 คน
กองทุนตำบลทุกแห่งมีแผนกองทุน กิจกรรมทางกาย สิ่งแวดล้อม อาหารและโภชนาการ ในเวปไซด์กองทุน
อำเภอมีแผนกิจกรรมทางกาย แผนสิ่งแวดล้อมและแผนอาหารและโภชนาการนระบบเวปไซด์กองทุน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,000.00 0.00 10,880.00 0.00 0.00 13,600.00 27,480.00 lock_open