สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ก.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายรุ่นที่ 4 จ.พัทลุง27 ธันวาคม 2564
27
ธันวาคม 2564รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
  • นำเสนอโครงการ
  • พี่เลี้ยงให้คำแนะนำกลุ่มย่อย
  • พี่เลี้ยงให้คำแนะนำกลุ่มย่อย
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

08.00-09.00 กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
            กองทุนตำบลชะรัด  อ.กงหรา
            กองทุนตำบลสมหวัง  อ.กงหรา
            กองทุนตำบลคลองทรายขาว อ.กงหรา
            กองทุนตำบลกงหรา  อ.กงหรา
            กองทุนตำบลชุมพล  อ.ศรีนครินทร์
            กองทุนตำบลลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์
            กองทุนตำบลอ่างทอง อ.ศรีนครินทร์
            กองทุนตำบลบ้านนา อ.ศรีนครินทร์

09.00-10.00 ทบทวน สร้างความเข้าใจการเขียนโครงการผ่านเว็บ โครงการต้องตอบ 4 คำถามตามหลักการบริหารแผนงาน/โครงการ
            การออกแบบวิธีการดำเนินงานโดยใช้กรอบแนวคิดปัจจัยกำหนดสุขภาพ
            การเลือกสถานการณ์ให้สอดคล้องในระดับตำบล ในระดับหมู่บ้าน
            การกำหนดเป้าหมายที่เป็นส่วนขาด PA ไม่เพียงพอ
            การคิดคำนวณกลุ่มเป้าหมาย PA ไม่เพียงพอเข้าร่วมโครงการ ให้ได้จำนวนตามอัตราที่ตั้งไว้เป็นเป้าหมายของแผน             การเลือกแนวทาง กำหนดกิจกรรมเชิงกระบวนการสู่เป้าหมาย/ผลลัพธ์

10.00-12.00 แบ่งกลุ่มเขียนโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่กองทุนเป็น far กลุ่ม/กองทุน คณะทำงานเป็นพี่เลี้ยงเครือข่าย(4 กองทุน) วิทยากรหลักดำเนินการดังนี้             สร้างการเรียนรู้การเขียนโครงการผ่่านเว็บ การตั้งผู้เขียนโครงการให้เป็น Owner และเข้าสู่การพัฒนาโครงการ ตามลำดับ ชื่อโครงการ
            (ที่สื่อถึงกิจกรรม/ผลลัพธ์ พื้นที่ดำเนินการ) ผู้ขอรับทุน .............ความสอดคล้องกับแผน สถานการณ์  เป้าหมาย กลุ่มประชากร.....
            วิธีดำเนินการที่สอนให้เขียนให้ละเอียดให้ตอบใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ตามด้วยงบประมาณที่ใช้แจงรายละเอียด
            ผลผลิต (ทำอะไรได้สิ่งนั้น ) ผลลัพธ์ (ประโยชน์อะไรจากผลผลิต) และผลที่คาดว่าจะได้รับ

13.00-16.00 เขียนโครงการต่อ กลุ่มที่เขียนเสร็จเริ่มนำเสนอโครงการ โดยมีวิทยากรชี้ให้เห็นจุดเด่น จุดด้วย และสิ่งที่ต้องปรับ ต้องเพิ่ม เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
            นำเสนอได้ 7 โครงการ/กองทุน ปิดการเรียนรู้ที่เวลา 16.00 น

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 8กองทุน 30 คน
คณะทำงาน 6 คน

ผลลัพธ์
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจการพัฒนาโครงการจากแผนงาน
ทุกพื้นที่ได้โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ที่เน้นผลลัพธ์ มีกิจกรรมที่เป็นกระบวนการสู่ผลลัพธ์ อย่างน้อย 1 โครงการ
เจ้าหน้าที่กองทุนรู้ เข้าใจ สามารถเป็นพี่เลี้ยงแนะนำการเขียนโครงการเน้นผลลัพธ์ได้

ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
มีกิจกรรมมากขึ้น และเป็นกระบวนการ มีการจัดการความรุ้/สภาพแวดล้อม มีกติกา มีกลไก