สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ประชุมคณะทำงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ 231 ธันวาคม 2564
31
ธันวาคม 2564รายงานจากพื้นที่ โดย Air.yala
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ระเบียบวาระการประชุม
1.แนะนำทีมและพื้นที
2.แนะนำการใช้ระบบ 3.กระบวนการดำเนินกิจกรรมทีผ่านมา 4.แผนการดำเนินกิจกรรมต่อไป

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปการประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย PA  ครั้งที่ 2 จังหวัดยะลา วันที 31 ธันวาคม 2564
ณ.ห้องประชุม อเมซอน ผังเมือง 4 อ.เมือง จ.ยะลา ระเบียบวาระการประชุม
1.แนะนำทีมและพื้นที ซึ่งทางพี่เลี้ยงทีมยะลา ได้รับดึงพี่เลี้ยงคนใหม่ของพื้นที อำเภอรามันเจ้าหน้าที่นักพัฒนาชุมชน อบต.บาโงย คือ นางสาวนูรียะ๊  แทน เจ้าหน้าทีอบต.บือมัง ที่เคยรับที่จะมาเป็นพี่เลี้ยง PA ยะลา เนื่องจากพี่เลี้ยงคนเดิมไม่สะดวกที่จะเข้า ในการพัฒนากองทุนอื่นๆ 2.แนะนำการใช้ระบบ ทางคุณอิสมาแอล ได้ มีการแนะนำระบบของกองทุนสุขภาพตำบลสปสช.เพื่อในการใช้งานพัฒนาโครงการประเด็นกิจกรรมทางกาย PA  พร้อมกับการคัดเลือกพื้นที่ใหม่สำหรับพี่เลี้ยงในอำเภอรามัน พื้นที  18 กองทุน นำร่อง PA  จังหวัดยะลา อำเภอเมือง (มาเรียม : ทต.นครยะลา / ทต.สะเตงนอก / ทต.ยุโป) อำเภอกรงปินัง (นาร์ดิน : อบต.สะเอะ / อบต.ปุโรง / อบต.ห้วยกระทิง) อำเภอบันนังสตา ( แอ : อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ  /ทต.บันนังสตา / อบต.บาเจาะ) อำเภอรามัน ( รุสลาม : อบต. กอตอตือร๊ะ /อบต.กาลอ / อบต.ตะโละหะลอ)
อำเภอรามัน ( นูรียะ : อบต.บาโงย / อบต.เนินงาม / ทต.โกตาบารู) อำเภอเบตง (กะดะห์ : ทต.เบตง / อบต.อัยเยอรเวง / อบต.ยะรม) 3.กระบวนการดำเนินกิจกรรมทีผ่านมา จากการดำเนินกิจกรรมของการประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการทำงานในพื้นที่ เพื่อการหนุนเสริมกองทุนตำบล 18  กองทุน ปี 65 ซึ่งได้มีการจัด วันที 15 ธ.ค.2564 จาก18 กองทุนที่เข้าร่วม ขาด 2 กองทุนในกลุ่มเป้าหมาย คือ 1.อบต.เนินงาม 2.อบต.บือมัง  ซึ่งมีกระบวนการพัฒนาต่อไปต้องให้ทางพี่เลี้ยงเข้าไปหนุนเสริมในการสร้างความเข้าใจในเรื่องของ PA ในแต่ละกองทุนโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนกองทุนเป้าหมายใหม่ 4.แผนการดำเนินกิจกรรมต่อไป
ทางทีมพี่เลี้ยงจังหวัดยะลาในการจัดทำแผนการใช้งบประมาณและแผนกิจกรรมตลอดโครงการของ PA ในการเสริมกองทุนทั้ง 18 กองทุนด้วยพี่เลี้ยงจะแต่ละคนจะมีการรับผิดชอบคนละ 3 กองทุนในการส่งเสริม โดยจะมีการทำกิจกรรมในแต่ละรุ่นตามพื้นที่และอำเภอเพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรมออก