สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

กิจกรรมทางกาย จ.ยะลา

กิจกรรม : กิจกรรมทางกาย จ.ยะลา
วันที่ 11/10/2021 - 30/09/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :