สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

พัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย อบต.ทับช้าง

กิจกรรม : พัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย อบต.ทับช้าง
วันที่ 25/05/2022 - 25/05/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 5,500.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 10 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :