สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

กส.3 ประชุมคณะทำงาน จังหวัดพัทลุง

กิจกรรม : กส.3 ประชุมคณะทำงาน จังหวัดพัทลุง
วันที่ 02/04/2022 - 02/04/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 17,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 10 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย คณะทำงาน
รายละเอียดกิจกรรม :
ประชุมเชิงปฏิบัติการพื้นฟูทักษะคณะทำงาน
ทบทวนผลการดำเนิงาน
ฟื้นฟูทักษะการติดตามงานและการบันทึกติดตามโครงการ
วางแผนจัดอบรมการติดตามและประเมินผล