สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ประชุมประเมินคุณค่าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านพรุผ่าน ZOOM

ประชุมประเมินคุณค่าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านพรุผ่าน ZOOM

22 เมษายน 2565
ดวงดาว อุปสิทธิ์ดวงดาว อุปสิทธิ์
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.พี่เลี้ยงเขต12 จัดประชุมกิจกรรมประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (https://localfund.happynetwork.org/zoom) เพื่อชี้แจงแนวทางการทำแผนและพัฒนาแผนในระดับพื้นที่ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของการมีกิจกรรมทางกาย พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.1.พี่เลี้ยงระดับพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

1.2.พี่เลี้ยงให้มีทักษะการติดตามแผน การเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ และติดตามประเมินผลโครงการ

2.ตัวแทนกองทุนนำเสนอโครงการกิจกรรมทางกายแบบบูรณาการในพื้นที่

  3.1.วิเคราะห์การมีกิจกรรมทางกาย เทศบาลเมืองบ้านพรุ สรุปได้ว่า พื้นที่กิจกรรมทางกายของประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วย สนามกีฬาพรุค้างคาว และบริเวณตลาดน้ำบ้านพรุ สนามกีฬาโรงเรียนวัดเทพชุมนุม , ประเภทของการมีกิจกรรมทางกาย เช่น การเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน และเครื่องเล่นออกกำลังกาย ในกลุ่ม ผู้สูงอายุ วัยทำงาน ครอบครัว (พ่อ –แม่-ลูก) ,การเล่นฟุตบอลในกลุ่มเยาวชน , กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพการสานตะกร้าพลาสติก การทำน้ำหมักชีวภาพ เป็นต้น

  3.2. การเชื่อมโยงกิจกรรมทางกายในมิติต่างๆ ในการทำกิจกรรมโครงการ โดยพี่เขต 12 ได้เพิ่มเติมในประเด็นการเครียมความพร้อมก่อนการทำงาน หรือกิจกรรมประชุม เช่น ส่งเสริมให้มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อในกลุ่ม อสม.ก่อนดำเนินกิจกรรมรณรงค์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ชุมชน และ กิจกรรมประชุมต่างๆ เช่น การทำประชาคมหมู่บ้าน เป็นต้น

  3.3.การเชื่อมโยงกิจกรรมทางกาย เพื่อลดความเสี่ยงจากการทำงาน ในกลุ่มเกษตรกรอาชีพสวนยางพารา เช่น การยก หรือหิ้ว ของหนัก (น้ำยาง) และการกรีดยาง (การลุก นั่ง กรณ๊ยางหน้าต่ำ)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีตัวแทนคณะทำงานพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกายเทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 1คน คือ นางสาวจุฑารัตน์ นวลใย

2.พี่เลี้ยงเขต 12 จำนวน 3คน ปรกอบด้วย นส.ดวงดาว อุปสิทธิ์ ,นางดวงใจ อ่อนแก้ว และนส.อารีย์สุวรรณชาตรี

3.พี่เลี้ยงกองทุนสามารถวิเคราะห์การทำกิจกรรมทางกายของประชาชนในพื้นที่ได้ และมีความเข้าใจในการเชื่อมกิจกรรมทางกายไปยังมิติ ภายใต้โครงการของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่

4.กองทุนคัดเลือกโครงการเพื่อประเมินคุณค่าโครงการ และคัดเลือกโครงการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการติดตามประเมินผลกิจกรรมทางกายระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 20พค.65

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00 lock_open